NATO Sojusz Polityczny i Wojskowy

społeczeństwo

Security in our daily lives is key to our well-being. NATO’s purpose is to guarantee the freedom and security of its members through political and military means.
Bezpieczeństwo w naszym codziennym życiu jest kluczem do naszego dobrobytu. Celem NATO jest zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa swoich członków za pomocą środków politycznych i wojskowych.

POLITICAL – NATO promotes democratic values and enables members to consult and cooperate on defence and security-related issues to solve problems, build trust and, in the long run, prevent conflict.
POLITYCZNE – NATO promuje wartości demokratyczne i umożliwia członkom konsultowanie się i współpracę w kwestiach związanych z obronnością i bezpieczeństwem w celu rozwiązywania problemów, budowania zaufania, a na dłuższą metę zapobiegania konfliktom.

MILITARY – NATO is committed to the peaceful resolution of disputes. If diplomatic efforts fail, it has the military power to undertake crisis-management operations. These are carried out under the collective defence clause of NATO’s founding treaty – Article 5 of the Washington Treaty or under a United Nations mandate, alone or in cooperation with other countries and international organisations.
WOJSKOWY – NATO dąży do pokojowego rozwiązywania sporów. Jeśli wysiłki dyplomatyczne się nie powiodą, ma siłę militarną do podjęcia operacji zarządzania kryzysowego. Są one przeprowadzane na podstawie klauzuli o zbiorowej obronie traktatu założycielskiego NATO – art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego lub mandatu Narodów Zjednoczonych, samodzielnie lub we współpracy z innymi krajami i organizacjami międzynarodowymi.

NORTH ATLANTIC TREATY OGGANIZATION

ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNO ATLANTYCKIEGO

NATO