konta osobiste

Porównywarka Kont Osobistych. Ranking kont osobistych ułatwi Ci wybór konta osobistego odpowiadającego Twoim potrzebom.


TWÓJ PASAŻ FINANSOWY – wszystkie banki – wszystkie usługi finansowe w jednym miejscu:
Kliknij Zostaniesz Przeniesiony

Umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności:
1. strony umowy,
2. rodzaj otwieranego rachunku,
3. jego walutę oraz
4. czas trwania umowy,
a także (o ile strony zastrzegą oprocentowanie zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych) wysokość oprocentowania, przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez bank, terminy wypłaty należnych odsetek, terminy ich wypłaty, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji. Ponadto umowa rachunku bankowego powinna określać wysokość prowizji i opłat za czynności związane z jej wykonywaniem, formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku (w tym terminy ich realizacji), przesłanki i tryb dokonywania zmian w umowie oraz jej rozwiązania.

W umowie rachunku bankowego bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz (o ile umowa rachunku tak stanowi) do dokonywania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Bank zobowiązany jest do dokładania szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych na rachunku środków pieniężnych, a także do zachowania tajemnicy bankowej.

Załącznikiem do umowy rachunku bankowego jest karta wzorów podpisów zawierająca nazwiska osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem oraz wzory ich podpisów.

Bank zobowiązany jest do realizacji dyspozycji płatniczych zleconych przez posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki. Bank odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej dyspozycji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bankowego (o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej) umowa rachunku bankowego ulega rozwiązaniu, jeśli w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie rachunku bankowego.